Guide i DFR Førstehjælpsbeviser

Sådan udfyldes førstehjælpsbeviser i regi af FSFI og Dansk Førstehjælpsråd

Det er et krav for at udstede et bevis fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR), at instruktøren er godkendt af DFR, og at der er undervist efter gældende retningslinjer og undervisningsplaner.

Benyttes der beviser hvor indersiden ikke er fortrykt SKAL teksten fra det fortrykte bevis gengives ordret.

Der må kun benyttes godkendte DFR beviser i A5 formatet med hologram på venstre inderside. Tidligere benyttede førstehjælpsbeviser uden hologram eller beviser i format A4 kan ikke længere udstedes.

OBS!
Januar 2013 har DFR indført nye beviser til brug ved den nye færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelse, samt den nye 4 timers uddannelse ’Førstehjælp ved hjertestop’, gældende fra 19. Januar 2013. Det er således ikke muligt efter 19 januar 2013, at udstede et gyldigt færdselsrelateret førstehjælpsbevis på de ”gamle” beviser.

I en overgangsperiode vil der således være 2 gældende DFR førstehjælpsbeviser. Beviset til 2011 uddannelsesplanerne, samt det nye bevis til 2013 uddannelserne.

Det nye bevis udmærker sig ved, udover muligheden for at afkrydse de nye uddannelser, at beviset er lyseblåt. Der kan således også skelnes imellem de to typer af beviser på farven, idet det ”gamle” bevis er gråt.

Begge beviser vil blive gennemgået herunder.

Forside

Fhbevis Forside 
Figur 1 - DFR førstehjælpsbevis forside

Forsiden er udfyldt på forhånd med foreningens logo (fra andre organisationer kan deres logo være påtrykt). Forsiden er stort set ens på det grå og det blå bevis. Forskellen er teksten på venstre side. Hvor der på det grå bevise beskrives de gængse 2011 uddannelsesmoduler, beskriver teksten på det blå bevis reglementet for udstedelse af DFR beviser til brug ved erhvervelse af kørekort.

Bagside

Fsbevis Bagside 
Figur 2 - DFR 2011 førstehjælpsbevis bagside

 

Bagsiden er på forhånd udfyldt med information om førstehjælpsbeviset.

Højre inderside udfyldes på følgende måde:

1.Deltagerens fulde navn (mindst for- og efternavn)
2.CPR.-nr.

Fuldt CPR.-nr. er ikke et krav fra DFR, men mange myndigheder kræver det, eksempelvis i forbindelse med erhvervelse af kørekort. Husk at du som instruktør jf. persondataloven, ikke må opbevare deltagernes navne og CPR-numre uden deres skriftlige tilladelse.

3.Kursusdato(er)
4.Evt. ansvarlig instruktør

FSFI forventer at instruktøren der står registreret ved FSFI, altid tydeligt påtegner beviserne med Navn og Medlemsnummer. Helst påtrykt med maskine eller stempel.

5.For- og efternavn på den DFR godkendte instruktør der har forestået undervisningen, skal fremgå tydeligt. Dvs. med maskinskrift, blokbogstaver eller stempel.

6.Instruktørens underskrift
7.Dato for udstedelse af beviset

BEMÆRK!

 1. Det er altid den instruktør der har forestået undervisningen, som skal underskrive førstehjælpsbeviset.
 2. Det er kun instruktører godkendt under Dansk Førstehjælpsråd som kan underskrive et førstehjælpsbevis. Er den underskrivende instruktør ikke selv medlem af FSFI, skal det tydeligt fremgå af beviset hvilken instruktør der har købt beviserne ved FSFI med Navn og Medlemsnummer. Det er således FSFI medlemmet der er ansvarlig for, at den underskrivende instruktør er godkendt ved DFR, samt at instruktøren følger gældende retningslinjer.

Venstre inderside grå bevis

Bevisets venstreside er en liste over godkendte førstehjælpsuddannelser ved DFR. Ved at markere en uddannelse, skriver instruktøren dermed under på, at hele denne uddannelsen er gennemført jf. DFR’s uddannelsesplan og regelsæt.

Der markeres med et + ud for de moduler der er blevet undervist i (IKKE et X) – de øvrige moduler markeres tydeligt med et 0. Der må IKKE overføres +’er fra tidligere udstedte førstehjælpsbeviser.
Ved vedligeholdelseskurser udstedes således kun et bevis på vedligeholdelsen, som dermed kan vedlægges de oprindelige førstehjælpsbeviser. Er modulerne gennemført af forskellige instruktører, udfyldes der et bevis for hver modul.

Det er kun modulerne ’hjerte-lunge-redning’ og ’livreddende førstehjælp’ samt ’genoplivning med hjertestarter’ der kan vedligeholdes. Hvis de øvrige moduler ønskes vedligeholdt anbefales det at gennemføre modulet igen.

Bagside blå bevis (2013)

Fhfaerdsel Bagside
Figur 3 - DFR 2013 førstehjælpsbevis bagside


Bagsiden er på forhånd udfyldt med information om førstehjælpsbeviset.

Højre inderside udfyldes på følgende måde:

Den højre side af beviset udfyldes som udgangspunkt ligesom på det grå bevis. Dog skal du være opmærksom på, at der på det blå bevis kun er 1 datofelt. Dette datofelt udfyldes med datoen for, hvornår beviset er gyldigt fra, hvilket som udgangspunkt altid er fra kursets afslutning.

OBS!
Hvis en deltager mister sit bevis og derfor har brug for et nyt, skal datoen på det nye bevis svare til den dato der stod på det oprindelige bevis. Ellers vil et mistet bevis betyde en forlængelse af bevisets gyldighed, hvilket ikke er efter reglerne fra DFR samt rigspolitiets kørekortbekendtgørelse.

Venstre inderside blå bevis

Bruges beviset til uddannelsen ’Førstehjælp ved hjertestop’ er det kun denne uddannelse der markeres med +. Bruges beviset til færdselsrelateret førstehjælp skal hjertestopuddannelsen altid markres med +, og derudover sættes + i 1 af de 2 færdselsrelaterede uddannelser. Bemærk at der dermed er forskel på færdselsrelateret til bil og færdselsrelateret til knallert. Det er 2 forskellige uddannelser, og samme kursus kan derfor ikke give + i begge felter, ligesom der ikke kan være nogle deltager som får + i færdselsrelateret til bil imens andre får + i færdselsrelateret til knallert.


Herunder er en vejledning i korrekt udfyldelse af beviserne ved de forskellige standarduddannelsesniveauer.


Blå bevis

Førstehjælp ved hjertestop (4 timer + pauser)

 • + Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)
 • 0 Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere (4 timer)
 • 0 Færdselsrelateret førstehjælp bil/Mc/Traktor (4 timer)


Færdselsrelateret førstehjælp til BIL/MC/Traktor (8 timer + pauser)

 • + Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)
 • 0 Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere (4 timer)
 • + Færdselsrelateret førstehjælp bil/Mc/Traktor (4 timer)


Færdselsrelateret førstehjælp til unge knallertførere (8 timer + pauser)

 • + Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)
 • + Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere (4 timer)
 • 0 Færdselsrelateret førstehjælp bil/Mc/Traktor (4 timer)


Grå bevis

Niveau minimum (6 timer + pauser)

 • + Hjerte-Lunge-Redning (3 timer)

 • + Livreddende førstehjælp (3 timer)

 • 0 Førstehjælp ved tilskadekomst

 • 0 Førstehjælp ved sygdomme

 • 0 Genoplivning med hjertestarter

 • 0 Rutinering i livreddende førstehjælp A
 • 0 Rutinering i livreddende førstehjælp B
 • 0 Rutinering i livreddende førstehjælp C
 • 0 Færdselsrelateret førstehjælp

 
Niveau mellem (12 timer + pauser)

 • + Hjerte-Lunge-Redning (3 timer)

 • + Livreddende førstehjælp (3 timer)

 • + Førstehjælp ved tilskadekomst (3 timer)
 • + Førstehjælp ved sygdomme (3 timer)

 • 0 Genoplivning med hjertestarter

 • 0 Rutinering i livreddende førstehjælp A
 • 0 Rutinering i livreddende førstehjælp B
 • 0 Rutinering i livreddende førstehjælp C
 • 0 Færdselsrelateret førstehjælp


Niveau høj (24 timer + pauser)

 • + Hjerte-Lunge-Redning (3 timer)

 • + Livreddende førstehjælp (3 timer)

 • + Førstehjælp ved tilskadekomst (3 timer)

 • + Førstehjælp ved sygdomme (3 timer)

 • + Genoplivning med hjertestarter

 • + Rutinering i livreddende førstehjælp A (3 timer)
 • + Rutinering i livreddende førstehjælp B (3 timer)
 • + Rutinering i livreddende førstehjælp C (3 timer)
 • 0 Færdselsrelateret førstehjælp